Featured Projects

[ĐHCNTT/D1-2020-05] - Chuyển đổi phong cách ảnh với mạng tạo sinh đối nghịch

 

- PI: Vinh-Tiep NGUYEN

 

- Funded by UIT-HCM

 

- Period: 2020 - 2021.

 

[ĐHQG/DS2020-26-02] - Giản lược nội dung dữ liệu camera giám sát sử dụng học sâu

 

- PI: Duy-Dinh LE

 

- Funded by VNU-HCM

 

- Period: 2020 - 2022.

 

[ĐHCNTT /D2-2019-01] - Phát hiện phương tiện giao thông trong không ảnh sử dụng mạng học sâu

 

- PI: Nguyen D. VO

 

- Funded by UIT-HCM

 

- Period: 2019 - 2020.

 

[ĐHCNTT/D1-2019-16] - Nâng cao chất lượng tách từ tiếng Việt dựa trên khai thác thông tin hậu tố và xử lý nhập nhằng

 

- PI: Vu Duc NGUYEN

 

- Funded by UIT-HCM

 

- Period: 2019-2020.

 

[ĐHQG/C2018-26-01] - Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích và giám sát đám đông trong video

 

- PI: Duc Thanh NGO

 

- Funded by VNUHCM

 

- Period: 2018 - 2020.

  

[ĐHQG/C2018-26-03] - Phân tích nội dung ảnh sử dụng mạng học sâu

 

- PI: Khang NGUYEN

 

- Funded by VNUHCM

 

- Period: 2018 - 2020.

  

[ĐHCNTT /D2-2018-01] - Khảo sát đặc trưng học sâu trên bộ dữ liệu lớn cho bài toán tái nhận dạng nhân vật

 

- PI: Nguyen D. Vo

 

- Funded by UIT-HCM

 

- Period: 2018 - 2019.

 

[ĐHCNTT /D1-2018-01] - Phân tích ý kiến dựa trên các khía cạnh cho phản hồi của lĩnh vực nhà hàng, khách sạn

 

- PI: Thin Van DANG

 

- Funded by UIT-HCM

 

- Period: 2018 - 2019.

 

[ĐHQG/B2017-26-01] - Kĩ thuật học sâu và ứng dụng trong lĩnh vực nhận dạng và truy vấn nhân vật trên dữ liệu video

 

- PI: Anh-Duc DUONG

 

- Funded by VNU-HCM.

 

- Period: 2017 - 2020.

 

[ĐHQG/B2013-26-01] - Multimedia Event Detection in Large Scale Video Databases

 

- PI: Anh-Duc DUONG

 

- Funded by VNU-HCM.

 

- Period: 2013 - 2016.