Visual Search - Hệ Thống Tìm Kiếm Thông Tin Bằng Hình Ảnh Trong Dữ Liệu Lớn

1. Giới thiệu

2. Các tính năng nổi bật

3. Demo

4. Mô hình hệ thống

5. Các kết quả thử nghiệm

6. Các công bố khoa học

7. Thành viên
- PGS. TS. Dương Anh Đức
- PGS. TS. Lê Đình Duy
- TS. Ngô Đức Thành
- TS. Trần Minh Triết
- Ths. Nguyễn Vinh Tiệp
- Ths. Lâm Quang Vũ
- Ths. Nguyễn Minh Huấn

Cùng với sự hợp tác của Video Processing Lab - National Institute of Informatics, Japan (http://www.satoh-lab.nii.ac.jp/)
Comments