Members

Advisors: 

Prof. Anh-Duc DUONG (Dương Anh Đức).

Prof. Duy-Dinh LE (Lê Đình Duy) (On leave at NII, Japan).
          
Director:

Dr. Thanh Duc NGO (Ngô Đức Thành).

Senior Researchers:

Dr. Hoang-Tu-Anh NGUYEN (Nguyễn Hoàng Tú Anh).

Dr. Tan-Tran-Minh-Khang NGUYEN (Nguyễn Tấn Trần Minh Khang).

Dr. Luu-Thuy-Ngan NGUYEN (Nguyễn Lưu Thùy Ngân).

Dr. Duc Minh DUONG (Dương Minh Đức).

Dr. Minh-Son DAO (Đào Minh Sơn).

Dr. Duong Thanh NGUYEN (Nguyễn Thành Dương).

PhD Students:

MSc. Ngoc-Trung NGUYEN (HCMUS)  - Nguyễn Ngọc Trung.

MSc. Quang-Vu LAM (HCMUS) - Lâm Quang Vũ.

MSc. Dinh-Dung NGUYEN (HCMUS) - Nguyễn Đình Dũng.

MSc. Duy-Khanh NGUYEN (UIT) - Nguyễn Duy Khánh.

MSc. Le-Sang PHAN (NII) - Phan Lê Sang.

MSc. Vinh-Tiep NGUYEN (UIT) - Nguyễn Vinh Tiệp.

Researcher Assistants:

MSc. Pham-Dinh-Thang CAP - Cáp Phạm Đình Thăng.

MSc. Hoang-Vu NGUYEN - Nguyễn Hoàng Vũ.

MSc. Van-Em DANG - Đặng Văn Em.

BSc. Van-Tien DO - Đỗ Văn Tiến.

MSc. Chi-Nhan DUONG (HCMUS) - Dương Chí Nhân.

MSc. Quang-Vinh TRAN (HCMUS) - Trần Quang Vinh.

Collaborators:


Dr. Ba-Tien DINH (HCMUS) - Đinh Bá Tiến.

Dr. Minh-Triet TRAN (HCMUS) - Trần Minh Triết.

Dr. Duc-Duan TRAN (HCMUS) - Trần Đức Duẩn.

Dr. Ba-Thang DINH (HCMUS) - Đinh Bá Thắng.