Members

Advisors: 

Prof. Anh-Duc DUONG (Dương Anh Đức)

Prof. Duy-Dinh LE (Lê Đình Duy)
          
Director:

Dr. Thanh Duc NGO (Ngô Đức Thành)

Senior Researchers:

Dr. Hoang-Tu-Anh NGUYEN (Nguyễn Hoàng Tú Anh)

Dr. Tan-Tran-Minh-Khang NGUYEN (Nguyễn Tấn Trần Minh Khang)

Dr. Luu-Thuy-Ngan NGUYEN (Nguyễn Lưu Thùy Ngân)

Dr. Duc Minh DUONG (Dương Minh Đức)

Dr. Minh-Son DAO (Đào Minh Sơn)

Dr. Duong Thanh NGUYEN (Nguyễn Thành Dương)

PhD Students:

MSc. Ngoc-Trung NGUYEN (HCMUS)  - Nguyễn Ngọc Trung

MSc. Quang-Vu LAM (HCMUS) - Lâm Quang Vũ

MSc. Dinh-Dung NGUYEN (HCMUS) - Nguyễn Đình Dũng

MSc. Duy-Khanh NGUYEN (UIT) - Nguyễn Duy Khánh

MSc. Le-Sang PHAN (NII) - Phan Lê Sang

MSc. Vinh-Tiep NGUYEN (UIT) - Nguyễn Vinh Tiệp

Researcher Assistants:

MSc. Pham-Dinh-Thang CAP - Cáp Phạm Đình Thăng

MSc. Hoang-Vu NGUYEN - Nguyễn Hoàng Vũ

MSc. Van-Em DANG - Đặng Văn Em

BSc. Van-Tien DO - Đỗ Văn Tiến

MSc. Chi-Nhan DUONG (HCMUS) - Dương Chí Nhân

MSc. Quang-Vinh TRAN (HCMUS) - Trần Quang Vinh

Collaborators:


Dr. Ba-Tien DINH (HCMUS) - Đinh Bá Tiến

Dr. Minh-Triet TRAN (HCMUS) - Trần Minh Triết

Dr. Duc-Duan TRAN (HCMUS) - Trần Đức Duẩn

Dr. Ba-Thang DINH (HCMUS) - Đinh Bá Thắng