Members

Advisors: 

 

Prof. Anh-Duc DUONG (Dương Anh Đức)

 

Prof. Duy-Dinh LE (Lê Đình Duy)

          
Director:

Dr. Vinh-Tiep Nguyen (Nguyễn Vinh Tiệp)

Senior Researchers:

Dr. Hoang-Tu-Anh NGUYEN (Nguyễn Hoàng Tú Anh)

Dr. Tan-Tran-Minh-Khang NGUYEN (Nguyễn Tấn Trần Minh Khang)

Dr. Duc Thanh NGO (Ngô Đức Thành)

Dr. Luu-Thuy-Ngan NGUYEN (Nguyễn Lưu Thùy Ngân)

Dr. Duc Minh DUONG (Dương Minh Đức)

Dr. Minh-Son DAO (Đào Minh Sơn)

Dr. Duong Thanh NGUYEN (Nguyễn Thành Dương)

PhD Students:

MSc. Tung Minh TRAN – Trần Minh Tùng

 

MSc. Nguyen D. VO – Võ Duy Nguyên

 

MSc. Tien Do – Đỗ Văn Tiến


MSc. Khanh Duy NGUYEN – Nguyễn Duy Khánh


Researcher Assistants:

MSc. Van-Tien DO - Đỗ Văn Tiến

MSc. Chi-Nhan DUONG (HCMUS) - Dương Chí Nhân

MSc. Quang-Vinh TRAN (HCMUS) - Trần Quang Vinh


MSc. Vu Duc NGUYEN - Nguyễn Đức Vũ

 

MSc. Thin Van DANG - Đặng Văn Thìn

 

MSc. Nguyen D. VO – Võ Duy Nguyên

BSc. Nhat-Duy NGUYEN - Nguyễn Nhật Duy

 

BSc. Thua NGUYEN - Nguyễn Ngọc Thừa


Collaborators:


Dr. Ba-Tien DINH (HCMUS) - Đinh Bá Tiến

Dr. Minh-Triet TRAN (HCMUS) - Trần Minh Triết

Dr. Duc-Duan TRAN (HCMUS) - Trần Đức Duẩn

Dr. Ba-Thang DINH (HCMUS) - Đinh Bá Thắng