Recent site activity

Aug 5, 2015, 4:42 PM Duy Le Dinh edited Home
Jun 8, 2015, 4:09 PM Duy Le Dinh edited Home
Oct 24, 2014, 1:41 PM Duy Le Dinh edited UIT-VSD: Hệ Thống Phát Hiện Thông Tin Bạo Lực Trong Video
Oct 17, 2014, 10:37 PM Duy Le Dinh edited UIT-VISTek: Nền Tảng Hỗ Trợ Cho Các Ứng Dụng Tìm Kiếm Thông Tin Dựa Trên Hình Ảnh
Oct 14, 2014, 8:22 PM Duy Le Dinh edited UIT-VSD: Hệ Thống Phát Hiện Thông Tin Bạo Lực Trong Video
Oct 14, 2014, 8:12 PM Duy Le Dinh edited UIT-VSD: Hệ Thống Phát Hiện Thông Tin Bạo Lực Trong Video
Oct 14, 2014, 8:12 PM Duy Le Dinh attached VSD14-Result.jpg to UIT-VSD: Hệ Thống Phát Hiện Thông Tin Bạo Lực Trong Video
Oct 6, 2014, 11:56 PM Duy Le Dinh edited UIT-VSD: Hệ Thống Phát Hiện Thông Tin Bạo Lực Trong Video
Oct 3, 2014, 6:34 PM Duy Le Dinh edited Home
Oct 3, 2014, 6:29 PM Duy Le Dinh edited UIT-VSD: Hệ Thống Phát Hiện Thông Tin Bạo Lực Trong Video
Oct 3, 2014, 10:59 AM Duy Le Dinh edited UIT-VSD: Hệ Thống Phát Hiện Thông Tin Bạo Lực Trong Video
Oct 3, 2014, 10:56 AM Duy Le Dinh attached VSDFramework.jpg to UIT-VSD: Hệ Thống Phát Hiện Thông Tin Bạo Lực Trong Video
Oct 3, 2014, 10:52 AM Duy Le Dinh edited UIT-VSD: Hệ Thống Phát Hiện Thông Tin Bạo Lực Trong Video
Oct 3, 2014, 10:46 AM Duy Le Dinh edited UIT-VISTek: Nền Tảng Hỗ Trợ Cho Các Ứng Dụng Tìm Kiếm Thông Tin Dựa Trên Hình Ảnh
Oct 3, 2014, 10:46 AM Duy Le Dinh attached MercedesLoge-Result.jpg to UIT-VISTek: Nền Tảng Hỗ Trợ Cho Các Ứng Dụng Tìm Kiếm Thông Tin Dựa Trên Hình Ảnh
Oct 3, 2014, 10:40 AM Duy Le Dinh attached Koizumi-Search-Result.jpg to UIT-VISTek: Nền Tảng Hỗ Trợ Cho Các Ứng Dụng Tìm Kiếm Thông Tin Dựa Trên Hình Ảnh
Oct 3, 2014, 10:29 AM Duy Le Dinh attached PeopleSearchFramework.jpg to UIT-VISTek: Nền Tảng Hỗ Trợ Cho Các Ứng Dụng Tìm Kiếm Thông Tin Dựa Trên Hình Ảnh
Oct 3, 2014, 10:26 AM Duy Le Dinh attached Framework.PNG to UIT-VISTek: Nền Tảng Hỗ Trợ Cho Các Ứng Dụng Tìm Kiếm Thông Tin Dựa Trên Hình Ảnh
Oct 3, 2014, 10:00 AM Duy Le Dinh edited UIT-VISTek: Nền Tảng Hỗ Trợ Cho Các Ứng Dụng Tìm Kiếm Thông Tin Dựa Trên Hình Ảnh
Oct 3, 2014, 9:58 AM Duy Le Dinh attached TRECVID-INS-2014-NII-D-2.jpg to UIT-VISTek: Nền Tảng Hỗ Trợ Cho Các Ứng Dụng Tìm Kiếm Thông Tin Dựa Trên Hình Ảnh
Oct 2, 2014, 2:20 AM Duy Le Dinh edited UIT-VSD: Hệ Thống Phát Hiện Thông Tin Bạo Lực Trong Video
Oct 2, 2014, 2:19 AM Duy Le Dinh edited UIT-VISTek: Nền Tảng Hỗ Trợ Cho Các Ứng Dụng Tìm Kiếm Thông Tin Dựa Trên Hình Ảnh
Oct 1, 2014, 9:15 PM Duy Le Dinh edited UIT-VISTek: Nền Tảng Hỗ Trợ Cho Các Ứng Dụng Tìm Kiếm Thông Tin Dựa Trên Hình Ảnh
Oct 1, 2014, 8:59 PM Duy Le Dinh attached NII-UIT-2014-INS.png to VISTek: Nền Tảng Hỗ Trợ Cho Các Ứng Dụng Tìm Kiếm Thông Tin Dựa Trên Hình Ảnh
Oct 1, 2014, 8:45 PM Duy Le Dinh edited Demos