Skip to main content

One post tagged with "digitalization"

View All Tags

Nguyễn Vinh Tiệp

Gần đây, chúng ta thường nghe đến khái niệm "Chuyển đổi số" hay "Digital Transformation" được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông.

Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về:

  • Khái niệm chuyển đổi số, phân biệt với khái niệm số hóa (digitalization)
  • Tầm quan trọng và lợi ích của chuyển đổi số
  • Chuyển đổi số đang diễn ra như thế nào ở Việt Nam và quốc tế

Các bạn xem video chi tiết ở đây nhé: